Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informator dla kandydatów
#1
1. Kryteria przyjęć do służby w Policji
Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji „(…) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną
i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować” Jednakże „(…) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji” .

Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien:
•posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•posiadać polskie obywatelstwo,
•posiadać nieposzlakowaną opinię,
•być niekaranym,
•korzystać z pełni praw publicznych,
•posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Celem procedury doboru do służby w Policji jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wyżej wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne
Przełożonym właściwym w sprawach postępowania kwalifikacyjnego jest komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w podległych im jednostkach organizacyjnych Policji i Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji, w charakterze członków personelu lotniczego, posiadających nabyte wcześniej uprawnienia lotnicze w określonej specjalności (np.: posiadanie licencji pilota śmigłowcowego zawodowego lub liniowego, wydanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego; posiadanie licencji mechanika obsługi śmigłowców lub mechanika pokładowego, wydanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego). Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez:

•komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, komendach
wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
•szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania
kwalifikacyjnego,
•psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej
Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
•komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych
Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego, przeprowadzanego
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
•wojewódzkie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości. Informacji o terminach i limitach przyjęć do służby w Policji oraz o miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz w siedzibach tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy. Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zamieszczają, w sposób j. w., ogłoszenia dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na obszarze terytorialnego zasięgu działania.

Ogłoszenia te zawierają m.in.:
1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani
kandydaci do służby,
2) informacje o wymaganiach określonych w ustawie,
3) preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia,
4) wskazanie wymaganych dokumentów,
5) wskazanie miejsca składania dokumentów,
6) wskazanie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza
osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Jednocześnie przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie liczby kandydatów do służby, którzy złożyli wymagane dokumenty, oraz minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w danym terminie, może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości składania tych dokumentów przez kandydatów do służby, a informację o tym zamieszcza odpowiednio na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, oraz umieszcza ją w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy, wskazując okres, na jaki wstrzymano możliwość składania tych dokumentów.

3.1. Wymagane dokumenty
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata kompletu dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:

•podanie o przyjęcie do służby,
•wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
•kserokopie świadectw pracy lub służby - oryginały kandydat przedkłada do wglądu
•kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały kandydat przedkłada do wglądu
•wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego (do klauzuli poufne, ale dopiero w momencie i w miejscu wskazanym przez pracownika komórki
ds. doboru w KWP/.KSP),
•książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
•inne, jeżeli wymóg ich złożenia wynika z ogłoszenia.
Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne m.in. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu
Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje
zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego, natomiast zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby stanowi podstawę do przerwania postępowania.

3.3. Rozmowa wstępna
Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ma charakter informacyjny.

3.4. Etapy prowadzone w szkołach Policji


W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu szkół policyjnych (tj.: w Katowicach, Pile, Słupsku, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie lub w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania. Test wiedzy ma charakter rankingowy, test sprawności fizycznej – selekcyjny.

3.4.1. Test wiedzy
Test wiedzy:
_ jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
_ do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
_ za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
_ maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
_ test ma charakter rankingowy,
_ w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

3.4.2 Ocena sprawności fizycznej
Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostaje poddany ocenie sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący – 1 min 41 s.
Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności może ponownie przystąpić do etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie w komórce ds. doboru, że w dalszym ciągu
ubiega się o przyjęcie do służby w Policji. W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania postępowania kwalifikacyjnego.
http://www.forumpolicyjne.com.pl/watek-j...olicji_100

3.5. Test psychologiczny
Na ten etap postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest nie wcześniej, niż po uzyskaniu pozytywnego wyniku z etapu ocena sprawności fizycznej. Test psychologiczny przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MS i składa się z dwóch części:
indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem.
Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji. Za etap ten kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów.

W trakcie testu sprawdzane są:
_ zdolności intelektualne,
_ zachowania społeczne,
_ stabilność,
_ postawa w pracy.

3.6. Wywiad zorganizowany

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udzielania odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Wywiad zorganizowany obejmuje następujące obszary:
_ motywację do podjęcia służby w Policji,
_ autoprezentację,
_ umiejętność formułowania myśli,
_ nawiązanie i podtrzymanie kontaktu,
_ współpracę i współdziałanie w grupie.

Wywiad zorganizowany prowadzony jest przez zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów. Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z wywiadu zorganizowanego może ponownie przystąpić do etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60
dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z wywiadu zorganizowanego albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania postępowania kwalifikacyjnego.

3.7. Komisja lekarska
Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. Na ten etap skierowani zostają kandydaci, który uzyskali pozytywne wyniki ze
wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyskali największą liczbę punktów przy uwzględnieniu minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji. Skierowanie następuje
na podstawie wykazu sporządzonego przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby. Wykaz ten powinien być sporządzony w terminie co najmniej 40 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji. Wykaz ten może zostać jeden raz uzupełniony przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby w terminie, co najmniej 20 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji.

4. Postępowanie sprawdzające
Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych. Jest to proces czasochłonny.

5. System punktowy i lista rankingowa
http://www.forumpolicyjne.com.pl/watek-p...policji_24

6. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów

Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wymaga prowadzenia centralnego elektronicznego systemu ewidencji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów
(CRDK).
W rejestrze tym gromadzone są informacje:
•o kandydacie do służby,
•o wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
•statystyczne.
Celem CRDK jest ewidencjonowanie wyników i na ich podstawie stworzenie listy osób w zależności od uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz przyznanych punktów preferencyjnych. Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi:
•rejestracja kandydata w CRDK,
•przydzielenie identyfikatora,
•wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz szkoły Policji, w której testy te zostaną przeprowadzone,
•ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dane te, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wykorzystywane są przez Policję w procedurze doboru do służby w Policji. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełniając część C kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji w szczególności w punkcie 10 i potwierdza to własnoręcznie składanym podpisem.
Po pozytywnym zakończeniu przez kandydatów wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa, zawierająca nazwiska osób posortowane w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Informacja ta zostanie także opublikowana na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, na której zamiast nazwisk umieszczone
zostaną identyfikatory CRDK.

Na liście rankingowej będą umieszczone identyfikatory tylko tych osób, które zakończyły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego (odpowiednio dla każdego województwa).

UWAGA!
ZAPAMIĘTAJ!

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (osoby podlegające kwalifikacji wojskowej) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.

2. Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym – brak tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:
a) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia
przystąpienia do testu sprawnościowego,
b) dowód osobisty,
c) strój i obuwie sportowe.
4. „Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji” oraz „Ankietę bezpieczeństwa osobowego” udostępniają komendy wojewódzkie Policji (Komenda Stołeczna Policji) oraz komendy powiatowe Policji (komendy miejskie Policji). Formularze te są również dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji
5. Wypełnioną „Ankietę bezpieczeństwa osobowego” kandydat składa w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.

informacje ze strony http://www.policja.pl
Odpowiedz
Polecamy
Testy do policji z odpowiedziami


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości